Επωνυμία: ΚΟΖΗΛΙΟ ΕΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ΚΟΖΗΛΙΟ 1 Μ.Α.Ε.

Δραστηριότητα: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ